„ენერგოკრედიტის“ კალკულატორი

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის დაფინანსებით, თიბისი ბანკი გასცემს 20%-იან სესხებს ფიზიკურ პირებზე, მაქსიმალური 5 წლიანი ვადით, ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განსახორციელებლად. ბი-პი  იძლევა 15%-იან სუბსიდიას, მას შემდეგ რაც ენერგოეფექტური ღონისძიება პრაქტიკულად განხორციელდება. ამ პროგრამას „ენერგოკრედიტი“ ეწოდება

პროექტის NATELI ფარგლებში, მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ფართში  ენერგოაუდიტების ჩატარების შემდეგ WEG-ის მიერ შემუშავებულ იქნა სპეციალური ექსელის ცხრილი (ენერგოკრედიტის კალკულატორი), ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლების მიერ, მათ შენობებში განსაზღვრული ენერგოეფექტური ღონისძიებების განსახორციელებისას სესხის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში დასახმარებლად.

შემოთავაზებული ცხრილი საშუალებას იძლევა, რომ შეფასდეს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტის ფულადი ნაკადები, წლიური და თვიური გადასახადი, სარგებელი და კუთრი სარგებელი, სხვადასხვა დაშვებების პირობებში. ცხრილის გამოყოფილ უჯრებში შესაძლებელია პარამეტრების შეცვლა, რათა შეტანილ იქნას განსახილველი პროექტის მახასიათებელი პარამეტრები (პროექტის საბოლოო ანგარიშიდან ) და შეფასდეს მისი განხორციელების ჯამური მომგებიანობა, საკუთარი ხარჯით, ბანკის სესხით ან ამ ორივეს გამოყენებით.

შემოთავაზებული კალკულატორი შექმნილია მხოლოდ წინასწარი შეფასებებისათვის. საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიღებულ იქნას ბანკთან კონსულტაციის შემდეგ.

პარტნიორები და დონორები

„ენერგოკრედიტის“ კალკულატორი

ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის დაფინანსებით, თიბისი ბანკი გასცემს 20%-იან სესხებს ფიზიკურ პირებზე, მაქსიმალური 5 წლიანი ვადით, ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განსახორციელებლად. ბი-პი  იძლევა 15%-იან სუბსიდიას, მას შემდეგ რაც ენერგოეფექტური ღონისძიება პრაქტიკულად განხორციელდება. ამ პროგრამას „ენერგოკრედიტი“ ეწოდება

პროექტის NATELI ფარგლებში, მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის ფართში  ენერგოაუდიტების ჩატარების შემდეგ WEG-ის მიერ შემუშავებულ იქნა სპეციალური ექსელის ცხრილი (ენერგოკრედიტის კალკულატორი), ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლების მიერ, მათ შენობებში განსაზღვრული ენერგოეფექტური ღონისძიებების განსახორციელებისას სესხის გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებაში დასახმარებლად.

შემოთავაზებული ცხრილი საშუალებას იძლევა, რომ შეფასდეს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების პროექტის ფულადი ნაკადები, წლიური და თვიური გადასახადი, სარგებელი და კუთრი სარგებელი, სხვადასხვა დაშვებების პირობებში. ცხრილის გამოყოფილ უჯრებში შესაძლებელია პარამეტრების შეცვლა, რათა შეტანილ იქნას განსახილველი პროექტის მახასიათებელი პარამეტრები (პროექტის საბოლოო ანგარიშიდან ) და შეფასდეს მისი განხორციელების ჯამური მომგებიანობა, საკუთარი ხარჯით, ბანკის სესხით ან ამ ორივეს გამოყენებით.

შემოთავაზებული კალკულატორი შექმნილია მხოლოდ წინასწარი შეფასებებისათვის. საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიღებულ იქნას ბანკთან კონსულტაციის შემდეგ.

პარტნიორები და დონორები