ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად

ენერგეტიკა
საქართველო
KfW
2021-2025

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამა (GESRP) 8,44 მილიონი ევროს ბიუჯეტით, მიზნად ისახავს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას, საჯარო, კომერციული და საცხოვრებელი შენობების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას და, ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად, მხარი დაუჭიროს მიმდინარე ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმებს.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმის პროცესში ჩართული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება, შენობებში ენერგოეფექტურობისა და ენერგოეფექტურობის სამართლებრივი ბაზის გაძლიერება და განახლებადი ენერგიის განვითარების მხარდაჭერა.

WEG, როგორც Gopa Intec -ის ხელმძღვანელობით შექმნილი კონსორციუმის ქვეკონტრაქტორი, მონაწილეობს შემდეგ კომპონენტებში:

  • ცენტრალური ხელისუფლების საკუთრებაში და სარგებლობაში არსებული შენობების რეესტრის შექმნა და განახლება მე-4 ენერგეტიკული პაკეტის დირექტივის მოთხოვნების შესაბამისად. 
  • ენერგიის დაზოგვის მონიტორინგის და ვერიფიკაციის პლატფორმის ოპერაციონალიზაცია საქართველოში. პლატფორმის მეშვეობით გაიზომება ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევის პროგრესი. 
  • ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყების ჩამოყალიბების კონცეპტის შემუშავების მხარდაჭერა
  • წყალბადის სტრატეგიის შემუშავება

პარტნიორები და დონორები

ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GESRP) მხარდასაჭერად

ენერგეტიკა
საქართველო
KfW
2021-2025

საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის მხარდაჭერის პროგრამა (GESRP) 8,44 მილიონი ევროს ბიუჯეტით, მიზნად ისახავს ქვეყნის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერებას, საჯარო, კომერციული და საცხოვრებელი შენობების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას და, ევროკავშირის დირექტივების შესაბამისად, მხარი დაუჭიროს მიმდინარე ელექტროენერგიის ბაზრის რეფორმებს.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმის პროცესში ჩართული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება, შენობებში ენერგოეფექტურობისა და ენერგოეფექტურობის სამართლებრივი ბაზის გაძლიერება და განახლებადი ენერგიის განვითარების მხარდაჭერა.

WEG, როგორც Gopa Intec -ის ხელმძღვანელობით შექმნილი კონსორციუმის ქვეკონტრაქტორი, მონაწილეობს შემდეგ კომპონენტებში:

  • ცენტრალური ხელისუფლების საკუთრებაში და სარგებლობაში არსებული შენობების რეესტრის შექმნა და განახლება მე-4 ენერგეტიკული პაკეტის დირექტივის მოთხოვნების შესაბამისად. 
  • ენერგიის დაზოგვის მონიტორინგის და ვერიფიკაციის პლატფორმის ოპერაციონალიზაცია საქართველოში. პლატფორმის მეშვეობით გაიზომება ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლის მიღწევის პროგრესი. 
  • ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის განმახორციელებელი უწყების ჩამოყალიბების კონცეპტის შემუშავების მხარდაჭერა
  • წყალბადის სტრატეგიის შემუშავება

პარტნიორები და დონორები