ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში

Energy
Georgia
UNDP
2014

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მსოფლიო გამოცდილება საქართელოსთვის (WEG) განახორციელა ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების კვლევა საქართველოში. კვლევის მიზანია ტყის, ასევე, ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის პირველადი შეფასება და შემდგომი დეტალური კვლევისათვის რეკომენდაციების შემუშავება. კვლევის ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პოტენციალის მქონე, სატყეო და სოფლის მეურნეობის საქმიანობის ნარჩენი ბიომასის წყაროების შესახებ.

პარტნიორები და დონორები

ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასება საქართველოში

Energy
Georgia
UNDP
2014

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით მსოფლიო გამოცდილება საქართელოსთვის (WEG) განახორციელა ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების კვლევა საქართველოში. კვლევის მიზანია ტყის, ასევე, ერთწლიანი და მრავალწლიანი მცენარეების ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის პირველადი შეფასება და შემდგომი დეტალური კვლევისათვის რეკომენდაციების შემუშავება. კვლევის ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პოტენციალის მქონე, სატყეო და სოფლის მეურნეობის საქმიანობის ნარჩენი ბიომასის წყაროების შესახებ.

პარტნიორები და დონორები