სემინარი ენერგოეფექტიაობის და განახლებადი ენერგიის კანონმდებლობაზე

2008 წლის 10 აპრილს, ფონდმა მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის და ვინროკ ინტერნეიშენალმა, ენერგოეფექტიანობისა და განახლებადი ენერგიის კანონმდებლობის შექმნის მიმდინარე პროეტის ფარგლებში ჩაატარეს სამუშაო შეხვედრა. შხვედრაში მონაწილეობდნენ ენერგეტიკის სამინისტროს, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, სემეკის, ესკოს წარმომადგენლები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები და სპეციალისტები.

GEPLAC–ის ექსპერტმა პროფ. ვიდმანტას ჯანკაუსკასმა წარმოადგინა ორი საყურადღებო პრეზენტაცია:
„ენერგოეფექტიანობის მხარდამჭერი ღონისძიებები ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“
„განახლებადი ენერგიის განვითარების მხარდამჭერი ღონისძიებები ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“

პარტნიორები და დონორები

სემინარი ენერგოეფექტიაობის და განახლებადი ენერგიის კანონმდებლობაზე

2008 წლის 10 აპრილს, ფონდმა მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის და ვინროკ ინტერნეიშენალმა, ენერგოეფექტიანობისა და განახლებადი ენერგიის კანონმდებლობის შექმნის მიმდინარე პროეტის ფარგლებში ჩაატარეს სამუშაო შეხვედრა. შხვედრაში მონაწილეობდნენ ენერგეტიკის სამინისტროს, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, სემეკის, ესკოს წარმომადგენლები, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები და სპეციალისტები.

GEPLAC–ის ექსპერტმა პროფ. ვიდმანტას ჯანკაუსკასმა წარმოადგინა ორი საყურადღებო პრეზენტაცია:
„ენერგოეფექტიანობის მხარდამჭერი ღონისძიებები ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“
„განახლებადი ენერგიის განვითარების მხარდამჭერი ღონისძიებები ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში“

პარტნიორები და დონორები