საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა კლიმატის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში

გარემოს დაცვა
საქართველო
GIZ
2017

პროექტის მიზანია ორჰუსის კონვენციის გაანალიზების შემდეგ შემუშავდეს დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება რეკომენდაციები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის, თუ როგორ მიაღწიოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას. 

 

პარტნიორები და დონორები

საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა კლიმატის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში

გარემოს დაცვა
საქართველო
GIZ
2017

პროექტის მიზანია ორჰუსის კონვენციის გაანალიზების შემდეგ შემუშავდეს დოკუმენტი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება რეკომენდაციები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთვის, თუ როგორ მიაღწიოს კლიმატის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში საზოგადოების მაქსიმალურ ჩართულობას. 

 

პარტნიორები და დონორები