სასწვალო სემინარები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტემენტში

Energy
Georgia
USAID
2014

საქართელოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და USAID-ის მოთხოვნით, TetraTech-ის, DecisionWare Group (DWG) -ისა და WEG-ის მხარდაჭერით, ენერგეტიკის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტემენტში მარკალის ქართული მოდელის სიღრმისეული სწავლება მიმდინარეობს. ტრენინგი შედგა 4 სემინარისგან რომლებიც მოიცავდა საკლასო სწავლებას, მასალების მომზადებასა და ამოცანების შესრულებას ტრენინგის ოთხივე ნაწილისათვის.  DWG-ს  WEG-ის ექსპერტები ეხმარებოდნენ ტრენინგის იმ მასალების შექმნასა და დავალებების შემუშავებაში რაც სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტემენტმა უნდა შესარულოს. WEG-ის ექსპერტები ასევე მონაწილეობდნენ მიღებული მონაცემების მიმოხილვაში და მათ შეყვანაში მოდელში ისევე როგორც მიღებული შედეგების ანალიზში.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, გადამზადდა 6 თანამშრომელი რომლებიც ანალიტიკური დეპარტემენტის მოდელირების ერთეულის წამყვანი წევრები არიან.

პარტნიორები და დონორები

სასწვალო სემინარები საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტემენტში

Energy
Georgia
USAID
2014

საქართელოს ენერგეტიკის სამინისტროსა და USAID-ის მოთხოვნით, TetraTech-ის, DecisionWare Group (DWG) -ისა და WEG-ის მხარდაჭერით, ენერგეტიკის სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტემენტში მარკალის ქართული მოდელის სიღრმისეული სწავლება მიმდინარეობს. ტრენინგი შედგა 4 სემინარისგან რომლებიც მოიცავდა საკლასო სწავლებას, მასალების მომზადებასა და ამოცანების შესრულებას ტრენინგის ოთხივე ნაწილისათვის.  DWG-ს  WEG-ის ექსპერტები ეხმარებოდნენ ტრენინგის იმ მასალების შექმნასა და დავალებების შემუშავებაში რაც სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტემენტმა უნდა შესარულოს. WEG-ის ექსპერტები ასევე მონაწილეობდნენ მიღებული მონაცემების მიმოხილვაში და მათ შეყვანაში მოდელში ისევე როგორც მიღებული შედეგების ანალიზში.

ტრენინგის დასრულების შემდეგ, გადამზადდა 6 თანამშრომელი რომლებიც ანალიტიკური დეპარტემენტის მოდელირების ერთეულის წამყვანი წევრები არიან.

პარტნიორები და დონორები