მთავრობის დახმარება სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში

Energy
Georgia
USAID
2013

პროექტის მიზანი იყო საქართვლოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შექმნისთვის საფუძვლიანი კვლევის მომზადება. მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე შეიქმნა სტრატეგიის/პოლიტიკის კონცეპტუალური დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ, მათ შორის საქართველოს ენერგეტიკის, ეკონომიკის, გარმოს დაცვის სამინისტროების, პარლამენტის კომიტეტის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სექტორის სხვა სეპციალისტების მიერ.

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე  შემუშავდა ენერგეტიკული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შექმნის სახელმძღვანელო პრინციპები რომელიც წარედგინება საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს.

პარტნიორები და დონორები

მთავრობის დახმარება სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში

Energy
Georgia
USAID
2013

პროექტის მიზანი იყო საქართვლოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შექმნისთვის საფუძვლიანი კვლევის მომზადება. მსოფლიო საუკეთესო პრაქტიკის საფუძველზე შეიქმნა სტრატეგიის/პოლიტიკის კონცეპტუალური დოკუმენტი, რომელიც შემდგომში განხილული იქნა სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების მიერ, მათ შორის საქართველოს ენერგეტიკის, ეკონომიკის, გარმოს დაცვის სამინისტროების, პარლამენტის კომიტეტის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სექტორის სხვა სეპციალისტების მიერ.

დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციის საფუძველზე  შემუშავდა ენერგეტიკული პოლიტიკისა და სტრატეგიის შექმნის სახელმძღვანელო პრინციპები რომელიც წარედგინება საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს.

პარტნიორები და დონორები