კორუფცია ენერგეტიკის სექტორში და მისი ფასი საზოგადოებისთვის

ენერგეტიკა
საქართველო
Open Society Foundation
2019-2020

პროექტის მიზანია დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება და ინფორმირება ენერგეტიკულ კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ენერგიის იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყნებში (საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, ბულგარეთი, სომხეთი, ყირგიზეთი).

პროექტი ითვალისწინებს:

  • სისტემური მიმოხილვის შემუშავება ენერგეტიკის სექტორში კორუფციის ხელშემწყობი გარემო-პირობებისა და ფაქტორების იდენტიფიცირებისათვის და კონკრეტული შემთხვევების შესწავლაზე დაყრდნობით, რეკომენდაციების შემუშავება
  • პარტნიორ ქვეყნებში ენერგეტიკის სექტორში კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
  • პარტნიორ ქვეყნებში მოქალაქეების ცნობიერების დონის ამაღლება ენერგეტიკის სექტორში არსებული კორუფციული სქემებისა და მათი ნეგატიური ზეგავლენების შესახებ

პროექტის ფარგლებში შემუშავდება სიღრმისეული სტატია რომელიც სისტემურად მიმოიხილავს ენერგეტიკის სექტორში კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, კორუფციის ფორმებს, ხელშემწყობ გარემოს, შესაძლო გავლენებს საზოგადოებაზე და ა.შ. რომლების საილუსტრაციოდაც წარმოდგენილი იქნება პარტნიორი ქვეყნების მიერ მომზადებული მაგალითები. აღნიშნული სტატია და მაგალითები გაერთიანდება პუბლიკაციაში. პუბლიკაციის ადვოკატირებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო პლატფორმები.

პარტნიორები და დონორები

კორუფცია ენერგეტიკის სექტორში და მისი ფასი საზოგადოებისთვის

ენერგეტიკა
საქართველო
Open Society Foundation
2019-2020

პროექტის მიზანია დაინტერესებული მხარეების შესაძლებლობების გაძლიერება და ინფორმირება ენერგეტიკულ კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ენერგიის იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყნებში (საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა, ბულგარეთი, სომხეთი, ყირგიზეთი).

პროექტი ითვალისწინებს:

  • სისტემური მიმოხილვის შემუშავება ენერგეტიკის სექტორში კორუფციის ხელშემწყობი გარემო-პირობებისა და ფაქტორების იდენტიფიცირებისათვის და კონკრეტული შემთხვევების შესწავლაზე დაყრდნობით, რეკომენდაციების შემუშავება
  • პარტნიორ ქვეყნებში ენერგეტიკის სექტორში კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
  • პარტნიორ ქვეყნებში მოქალაქეების ცნობიერების დონის ამაღლება ენერგეტიკის სექტორში არსებული კორუფციული სქემებისა და მათი ნეგატიური ზეგავლენების შესახებ

პროექტის ფარგლებში შემუშავდება სიღრმისეული სტატია რომელიც სისტემურად მიმოიხილავს ენერგეტიკის სექტორში კორუფციასთან დაკავშირებულ საკითხებს, კორუფციის ფორმებს, ხელშემწყობ გარემოს, შესაძლო გავლენებს საზოგადოებაზე და ა.შ. რომლების საილუსტრაციოდაც წარმოდგენილი იქნება პარტნიორი ქვეყნების მიერ მომზადებული მაგალითები. აღნიშნული სტატია და მაგალითები გაერთიანდება პუბლიკაციაში. პუბლიკაციის ადვოკატირებისათვის გამოყენებული იქნება როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო პლატფორმები.

პარტნიორები და დონორები