კლიმატის ცვლილების შესახებ მეოთხე ეროვნული შეტყობინება

გარემოს დაცვა
საქართველო
UNDP
2019-2020

2019 წელს საქართველომ დაიწყო კლიმატის ცვლილების შესახებ მეოთხე ეროვნული შეტყობინების მომზადება, რომელსაც გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის სამდინოს წარუდგნეს 2020 წლის ბოლოს. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით WEG აღნიშნული ანგარიშისთვის ამზადებს ეროვნული გარემოებების და კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ თავებს, რომლებიც მოიცავს ინფორმაციას ეროვნული და რეგიონალური განვითარების პრიორიტეტების, მიზნების და ეროვნული თავისებურებების შესახებ, რომელთა საფუძველზე ქვეყანა შეიმუშავებს კლიმატის ცვლილების შემარბილებელ ღონისძიებებს და შეამცირებს მის უარყოფით გავლენას; ინფორმაციას ეროვნული შეტყობინებების მომზადების ინსტიტუციური ჩარჩოს შესახებ; დეტალურ ინფორმაციას განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი შემარბილებებლი ღონისძიებების შესახებ.

პარტნიორები და დონორები

კლიმატის ცვლილების შესახებ მეოთხე ეროვნული შეტყობინება

გარემოს დაცვა
საქართველო
UNDP
2019-2020

2019 წელს საქართველომ დაიწყო კლიმატის ცვლილების შესახებ მეოთხე ეროვნული შეტყობინების მომზადება, რომელსაც გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის სამდინოს წარუდგნეს 2020 წლის ბოლოს. გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით WEG აღნიშნული ანგარიშისთვის ამზადებს ეროვნული გარემოებების და კლიმატის ცვლილების შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ თავებს, რომლებიც მოიცავს ინფორმაციას ეროვნული და რეგიონალური განვითარების პრიორიტეტების, მიზნების და ეროვნული თავისებურებების შესახებ, რომელთა საფუძველზე ქვეყანა შეიმუშავებს კლიმატის ცვლილების შემარბილებელ ღონისძიებებს და შეამცირებს მის უარყოფით გავლენას; ინფორმაციას ეროვნული შეტყობინებების მომზადების ინსტიტუციური ჩარჩოს შესახებ; დეტალურ ინფორმაციას განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი შემარბილებებლი ღონისძიებების შესახებ.

პარტნიორები და დონორები