ენერგეტიკული სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავება

Energy
Georgia
USAID
2014

2013 წლის ნოემბერში, USAID-მა ოფიციალურად წარადგინა თავისი ახალი პროექტი ჰიდროენერგია და ენერგეტიკული დაგეგმარება (HPEP). პროექტის ფარგლებში, WEG, როგორც Deloitte Consulting-ის კონტრაქტორი, ჩართული იქნება ენერგეტიკული სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ასევე, უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას ენერგეტიკის სამინისტროსა და სხვა შესაბამისი მხარეებისათვის თემაზე – MARKAL-ის მოდელის გამოყენება ენერგეტიკის გრძელვადიან დაგეგმვაში. უფრო კონკრეტულად, WEG-ის ამოცანებს შეადგენს:

  • ენერგეტიკული სრატეგიისა და პოლიტიკის სამუშაო დოკუმენტის მიმოხლვა და კომენტირება.
  • განსახორციელებელი ამოცანების შემუშავება და ოთხ სამუშაო ჯგუფს შორის შეხვედრების კოორდინირება
  • საქართველოს MARKAL-ის მოდელისათვს მონაცემების განხილვა და განახლება, ძირითადი ალტერნატიული სცენარების შემუშავება, MARKAL-ის წარმოება და პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების ფორმულირება.
  • საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი მხარეების ტრენინგისათვის სასწავლო კურსის შემუშავება და სწავლების ჩატარება.

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკული სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავება

Energy
Georgia
USAID
2014

2013 წლის ნოემბერში, USAID-მა ოფიციალურად წარადგინა თავისი ახალი პროექტი ჰიდროენერგია და ენერგეტიკული დაგეგმარება (HPEP). პროექტის ფარგლებში, WEG, როგორც Deloitte Consulting-ის კონტრაქტორი, ჩართული იქნება ენერგეტიკული სტრატეგიისა და პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, ასევე, უზრუნველყოფს ტრენინგების ჩატარებას ენერგეტიკის სამინისტროსა და სხვა შესაბამისი მხარეებისათვის თემაზე – MARKAL-ის მოდელის გამოყენება ენერგეტიკის გრძელვადიან დაგეგმვაში. უფრო კონკრეტულად, WEG-ის ამოცანებს შეადგენს:

  • ენერგეტიკული სრატეგიისა და პოლიტიკის სამუშაო დოკუმენტის მიმოხლვა და კომენტირება.
  • განსახორციელებელი ამოცანების შემუშავება და ოთხ სამუშაო ჯგუფს შორის შეხვედრების კოორდინირება
  • საქართველოს MARKAL-ის მოდელისათვს მონაცემების განხილვა და განახლება, ძირითადი ალტერნატიული სცენარების შემუშავება, MARKAL-ის წარმოება და პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების ფორმულირება.
  • საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი მხარეების ტრენინგისათვის სასწავლო კურსის შემუშავება და სწავლების ჩატარება.

პარტნიორები და დონორები