ენერგეტიკული სიღარიბე - გზამკვლევი საჯარო დისკურსისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის

ენერგეტიკა
საქართველო
Heinrich Boell Foundation
2018

ენერგეტიკული სიღარიბე საქართველოს სოციალური ცხოვრების ერთერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. შინამეურნეობების დიდი ნაწილი სრულად არ თბება, მოსახლეობის დიდ ნაწილს კი კომუნალური გადასახადების გადახდა უჭირს.

ენერგეტიკული სიღარიბის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია პრობლემის ზუსტი განმარტება ობიექტურ ინდიკატორებზე დაყრდნობით და პოლიტიკის ჩარჩოს შექმნა, რომელიც მიმართული იქნება პრობლემის მოგვარებისაკენ და, ამავდროულად, გაითვალისწინებს არსებულ სოციალურ და ეკონომიკურ ვითარებას.

პროექტის მიზანია ფაქტობრივი  მონაცემების მოძიება, ლოგიკური ჩარჩოს შედგენა და რეკომენდაციების შემუშავება ენერგეტიკული სიღარიბის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო დისკურსისათვის.

უფრო კონკრეტულად, პროექტის საქმიანობები მოიცავს:

  • საქართველოში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა ენერგეტიკული სიღარიბის კუთხით.
  • ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა
  • ჩარჩოს მომზადება ენერგეტიკული სიღარიბის რაოდენობრივი  შეფასებისათვის
  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ენერგეტიკული სიღარიბის საკითხებთან დაკავშრებით
  • პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება შეფასებებითა და რეკომენდაციებით.

 

პროექტის ვადები:

 15/02/2018 – 25/12/2018

 

პარტნიორები და დონორები

ენერგეტიკული სიღარიბე - გზამკვლევი საჯარო დისკურსისა და პოლიტიკის შემუშავებისათვის

ენერგეტიკა
საქართველო
Heinrich Boell Foundation
2018

ენერგეტიკული სიღარიბე საქართველოს სოციალური ცხოვრების ერთერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. შინამეურნეობების დიდი ნაწილი სრულად არ თბება, მოსახლეობის დიდ ნაწილს კი კომუნალური გადასახადების გადახდა უჭირს.

ენერგეტიკული სიღარიბის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია პრობლემის ზუსტი განმარტება ობიექტურ ინდიკატორებზე დაყრდნობით და პოლიტიკის ჩარჩოს შექმნა, რომელიც მიმართული იქნება პრობლემის მოგვარებისაკენ და, ამავდროულად, გაითვალისწინებს არსებულ სოციალურ და ეკონომიკურ ვითარებას.

პროექტის მიზანია ფაქტობრივი  მონაცემების მოძიება, ლოგიკური ჩარჩოს შედგენა და რეკომენდაციების შემუშავება ენერგეტიკული სიღარიბის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო დისკურსისათვის.

უფრო კონკრეტულად, პროექტის საქმიანობები მოიცავს:

  • საქართველოში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვა ენერგეტიკული სიღარიბის კუთხით.
  • ევროკავშირის ენერგეტიკული კანონმდებლობისა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის მიმოხილვა
  • ჩარჩოს მომზადება ენერგეტიკული სიღარიბის რაოდენობრივი  შეფასებისათვის
  • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ენერგეტიკული სიღარიბის საკითხებთან დაკავშრებით
  • პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება შეფასებებითა და რეკომენდაციებით.

 

პროექტის ვადები:

 15/02/2018 – 25/12/2018

 

პარტნიორები და დონორები