წინასაარჩევნო პოლიტიკური დებატების ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოში

Energy
Europe
OSGF
2016

პროექტის მიზანია საქართველოში ენერეტიკული უსაფრთხოების რისკების შერბილება არაკვალიფიციური, პუპულისტური განცხადებებისა და გადაწყვეტილბების შემცირებით და მოსახლეობის ცნობიერების ზრდით ენერგეტიკის პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ამისათვის კი, განხორციელდება პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო ენერგეტიკული პროგრამების ანალიზი და მოსახლეობის ცნობიერების ზრდა ენერგეტიის საკითხებთან დაკავშირებით.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობებია:

  • ენერგეტიკის სექტორში არსებული პრობლემების ანალიზი და პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის გამოსაყენებლად.
  • ენერგეტიკის საკითხების აქტუალიზაცია წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკოსების ყურადღების გამახვილებით ენერგეტიკის საკვანძო პრობლემებზე და მოსახლეობის ცნობიერების ზრდით ამ მიმართულებით.
  • ენრგეტიკული დებატების მონიტორინგი, პოლიტიკური პარტიებისათვის კონსულტაციების შეთავაზება და მათ პროგრამების ენეგრეტიკული ნაწილის ანალიზი.
  • არჩევნების შემდგომ, ახალი მთავრობისათვის რეკომენდაციების შეთავაზება იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ევროინტეგრაციის და დემოკრატიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები.

პარტნიორები და დონორები

წინასაარჩევნო პოლიტიკური დებატების ხარისხის გაუმჯობესება საქართველოში

Energy
Europe
OSGF
2016

პროექტის მიზანია საქართველოში ენერეტიკული უსაფრთხოების რისკების შერბილება არაკვალიფიციური, პუპულისტური განცხადებებისა და გადაწყვეტილბების შემცირებით და მოსახლეობის ცნობიერების ზრდით ენერგეტიკის პოლიტიკის საკითხებთან დაკავშირებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ამისათვის კი, განხორციელდება პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო ენერგეტიკული პროგრამების ანალიზი და მოსახლეობის ცნობიერების ზრდა ენერგეტიის საკითხებთან დაკავშირებით.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობებია:

  • ენერგეტიკის სექტორში არსებული პრობლემების ანალიზი და პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისათვის გამოსაყენებლად.
  • ენერგეტიკის საკითხების აქტუალიზაცია წინასაარჩევნო პერიოდში პოლიტიკოსების ყურადღების გამახვილებით ენერგეტიკის საკვანძო პრობლემებზე და მოსახლეობის ცნობიერების ზრდით ამ მიმართულებით.
  • ენრგეტიკული დებატების მონიტორინგი, პოლიტიკური პარტიებისათვის კონსულტაციების შეთავაზება და მათ პროგრამების ენეგრეტიკული ნაწილის ანალიზი.
  • არჩევნების შემდგომ, ახალი მთავრობისათვის რეკომენდაციების შეთავაზება იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ქვეყნის ევროინტეგრაციის და დემოკრატიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯები.

პარტნიორები და დონორები