ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის საველე კვლევა საქართველოში და ბიომასის გამოყენების პოპულარიზაცია ვებ გვერდის საშუალებით

Energy
Georgia
UNDP
2015

UNDP-ის საგრანტო პროექტის ფარგლებში, WEG ახორციელებს ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენეგეტიკული პოტენციალის კვლევის მეორე ეტაპს საქართველოში. მეორე ეტაპი მოიცავს ნარჩენი ბიომასის ენეგეტიკული პოტენციალის დასადგენად საველე კვლევის ჩატარებას და ვებ გვერდის მომზადებას ბიომასის მოხმარების პოპულარიზაციისათვის. კვლევის მიზნებია:

  • ადგილზე არსებული ბიომასის რაოდენობის და მდგომარეობის დადგენა
  • ნარჩენი ბიომასის უტილიზაციის და განთავსების არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა
  • ნარჩენი ბიომასის შეგროვების პოტენციალის და სავარაუდო ფასის დადგენა
  • ნარჩენი ბიომასის გამოყენებისათვის პილოტური რეგიონების იდენტიფიცირება

პარტნიორები და დონორები

ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალის საველე კვლევა საქართველოში და ბიომასის გამოყენების პოპულარიზაცია ვებ გვერდის საშუალებით

Energy
Georgia
UNDP
2015

UNDP-ის საგრანტო პროექტის ფარგლებში, WEG ახორციელებს ტყის და სოფლის მეურნეობის ნარჩენი ბიომასის ენეგეტიკული პოტენციალის კვლევის მეორე ეტაპს საქართველოში. მეორე ეტაპი მოიცავს ნარჩენი ბიომასის ენეგეტიკული პოტენციალის დასადგენად საველე კვლევის ჩატარებას და ვებ გვერდის მომზადებას ბიომასის მოხმარების პოპულარიზაციისათვის. კვლევის მიზნებია:

  • ადგილზე არსებული ბიომასის რაოდენობის და მდგომარეობის დადგენა
  • ნარჩენი ბიომასის უტილიზაციის და განთავსების არსებული პრაქტიკის მიმოხილვა
  • ნარჩენი ბიომასის შეგროვების პოტენციალის და სავარაუდო ფასის დადგენა
  • ნარჩენი ბიომასის გამოყენებისათვის პილოტური რეგიონების იდენტიფიცირება

პარტნიორები და დონორები