საქართველოში სათბური გაზების შერბილების ღონისძიებები, ძირითადი ფინანსური და ტექნოლოგიური ნაკლოვანებები - ორწლიანი განახლების ანგარიში UNFCCC-ისადმი

Environment
Georgia
UNDP
2015-2016

გაეროს განვითარები პროგრამის პროექტის ფარგლებში, WEG- მა მოამზადა ორწლიანი განალხების ანგარიშის UNFCCC-ისადმი ნაწილი, რომელიც ეხება სათბური გაზების შერბილების ღონისძიებებსა და ძირითად ფინანსურ და ტექნოლოგიურ  ნაკლოვანებებს.

აქტივობები:

 • ხარვეზების და გამოსწორების პოტენციური საშუალებების იდენტიფიცირება მეთოდოლოდიის, დაშვებების და შერბილების ღონისძიებების კუთხით.
 • ქვეყანაში არსებული პოტენციალის შეფასება სათბური გაზების ემისიის შერბილების კუთხით, ტექნიკური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით.
 • შერბილების კონკრეტული ღონისძიებების იდენტიფიცირება
 • სათბური გაზების ემისიის შერბილების პოტენციური შესაძლებლობების იდენტიფიცირება სექტორების მიხედვით.
 • შერბილების ღონისძიებების პრიორიტეტიზაციის კრიტერიუმის შემუშავება და ამ კრიტერიუმის გამოყენებით შეფასების განხორციელება. პროცესში ქვეყნის ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინება.
 • შერჩეული მეთოდის გამოყენებით ემისიების შემცირების რაოდენობრივად გამოსახვა
 • ღონისძიებების განხორციელების ფინანსური გაანგარიშება.
 • ფინანსური საჭიროების შეფასება
 • ანგარიშის მომზადება ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

პარტნიორები და დონორები

საქართველოში სათბური გაზების შერბილების ღონისძიებები, ძირითადი ფინანსური და ტექნოლოგიური ნაკლოვანებები - ორწლიანი განახლების ანგარიში UNFCCC-ისადმი

Environment
Georgia
UNDP
2015-2016

გაეროს განვითარები პროგრამის პროექტის ფარგლებში, WEG- მა მოამზადა ორწლიანი განალხების ანგარიშის UNFCCC-ისადმი ნაწილი, რომელიც ეხება სათბური გაზების შერბილების ღონისძიებებსა და ძირითად ფინანსურ და ტექნოლოგიურ  ნაკლოვანებებს.

აქტივობები:

 • ხარვეზების და გამოსწორების პოტენციური საშუალებების იდენტიფიცირება მეთოდოლოდიის, დაშვებების და შერბილების ღონისძიებების კუთხით.
 • ქვეყანაში არსებული პოტენციალის შეფასება სათბური გაზების ემისიის შერბილების კუთხით, ტექნიკური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით.
 • შერბილების კონკრეტული ღონისძიებების იდენტიფიცირება
 • სათბური გაზების ემისიის შერბილების პოტენციური შესაძლებლობების იდენტიფიცირება სექტორების მიხედვით.
 • შერბილების ღონისძიებების პრიორიტეტიზაციის კრიტერიუმის შემუშავება და ამ კრიტერიუმის გამოყენებით შეფასების განხორციელება. პროცესში ქვეყნის ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინება.
 • შერჩეული მეთოდის გამოყენებით ემისიების შემცირების რაოდენობრივად გამოსახვა
 • ღონისძიებების განხორციელების ფინანსური გაანგარიშება.
 • ფინანსური საჭიროების შეფასება
 • ანგარიშის მომზადება ინგლისურ და ქართულ ენებზე.

პარტნიორები და დონორები