გამოკითხვა კომერციულ და ინდუსტრიულ სექტორებში ენერგიის და წყლის მოხმარების შესახებ

Energy
Georgia
USAID
2015-2016

პროექტის მთავარი მიზანია კომერციულ და ინდუსტრიულ სექტორებში ენერგიის და წყლის მოხმარების შესახებ გამოკითხვის ჩატარება. კვლევა გამოავლენს ენერგიისა და წყლის წყაროებს, მოხმარებული ენერგიის და წყლის რაოდენობას და შეაგროვებს მოხმარებისთვის გამოყენებული ტექნოლოგიების სპეციფიკის შესახებ ინფორმაციას.

შეგროვილი მონაცემები გააუმჯობესებს მარკალის მოდელში არსებულ მონაცემებს და წვლილს შეიტანს მარკალის სიმულაციის შედეგების ხარისხის გაუმჯობესებაში.

ძირითადი აქტივობები:

·       კვლევის მეთოდოლოგია, მონაცემების სტრუქტურირება, სამოქმედო გეგმა, კითხვარი და გამოკითხვის პროცედურები.

·       ინტერვიუერების მომზადება, საველე კვლევა, გადამოწმება

·       დამუშავებული მონაცემთა ბაზა, ელექტრონული მონაცემთა ბაზები, ანგარიშის სამუშაო ვერსია, G4G-ს უკუკავშირი, საბოლოო ანგარიში და პრეზენტაცია

 

პარტნიორები და დონორები

გამოკითხვა კომერციულ და ინდუსტრიულ სექტორებში ენერგიის და წყლის მოხმარების შესახებ

Energy
Georgia
USAID
2015-2016

პროექტის მთავარი მიზანია კომერციულ და ინდუსტრიულ სექტორებში ენერგიის და წყლის მოხმარების შესახებ გამოკითხვის ჩატარება. კვლევა გამოავლენს ენერგიისა და წყლის წყაროებს, მოხმარებული ენერგიის და წყლის რაოდენობას და შეაგროვებს მოხმარებისთვის გამოყენებული ტექნოლოგიების სპეციფიკის შესახებ ინფორმაციას.

შეგროვილი მონაცემები გააუმჯობესებს მარკალის მოდელში არსებულ მონაცემებს და წვლილს შეიტანს მარკალის სიმულაციის შედეგების ხარისხის გაუმჯობესებაში.

ძირითადი აქტივობები:

·       კვლევის მეთოდოლოგია, მონაცემების სტრუქტურირება, სამოქმედო გეგმა, კითხვარი და გამოკითხვის პროცედურები.

·       ინტერვიუერების მომზადება, საველე კვლევა, გადამოწმება

·       დამუშავებული მონაცემთა ბაზა, ელექტრონული მონაცემთა ბაზები, ანგარიშის სამუშაო ვერსია, G4G-ს უკუკავშირი, საბოლოო ანგარიში და პრეზენტაცია

 

პარტნიორები და დონორები